Uttara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku Movie Poster

Uttara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku


2000- Drama
0
  •  
  10/10, 1 Votes
 

Uttara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku(From North pole to South Pole). A 2000 Kannada Drama movie by Raj Kishor starring: C P Yogeshwar, Prema, Divya Palat
Director: Raj Kishor
Keywords: love-triangle


Movie Cast

[Top ⇑]


Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameUttara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku
Alternative NamesUtthara Dhruvadim Dakshina Dhruvaku ,
English TranslationFrom North pole to South Pole
Year2000
Release Date2000
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
Writer (story)C P Yogeshwar
Writer (Screenplay)Raj Kishor
Music DirectorVijayanand
CinematographyRamesh Babu
Film EditingP R Sounder Rajan
Production (Banner)Rajayogi Films Limited


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]