Shri Sahitya Samrajya Nataka Mandali

Shri Sahitya Samrajya Nataka Mandali is a Kannada Movie Company, Movie Company, Movie Company known for the movies Vasantasena(1941), Sati Sulochana(1934), Bhakta Prahlada(1958)


Shri Sahitya Samrajya Nataka Mandali: Filmography (4)

List By:
1958 Bhakta Prahlada[Production Company]
1943 Satya Harishchandra[Distribution Company]
1941 Vasantasena[Co-Producer]
1934 Sati Sulochana[Writer (Play)]