Mahesh Mellegatti

Mahesh Mellegatti is a Kannada Director known for the movies Ganga Kaveri(2008), Sri Kshethra Kaivara Thathayya(2007), Dr B R Ambedkar(2005)


Mahesh Mellegatti: Filmography (3)

List By:
2008 Ganga Kaveri[Assistant Director]
2007 Sri Kshethra Kaivara Thathayya[Director (Associate)]
2005 Dr B R Ambedkar[Director (Associate)]