K Shekhar

K Shekhar is a Kannada Movie Personality known for the movies Jayahe(2010), Police Quarters(2010), Prem Kahani(2009)


K Shekhar: Filmography (3)

List By:
2010 Police Quarters[sound effects editor]
2010 Jayahe[sound effects editor]
2009 Prem Kahani[Sound Recording (Songs),Sound Recording (Rerecording)]