Shankar

Shankar is a Tamil, Kannada Movie Personality known for the movies Santha Thukaram(1963)


Shankar: Filmography (1)

List By:
1963 Santha Thukaram[Costume]