Sampath

Sampath is a Kannada Movie Personality known for the movies Kshana Kshana(2007), Ramya Chaithrakala(2006), Shanthi Kranthi(1991)


Sampath: Filmography (3)

List By:
2007 Kshana Kshana[Production Controller]
2006 Ramya Chaithrakala[Production Controller]
1991 Shanthi Kranthi[Production Manager]