Master Bhaskar

Master Bhaskar is a Kannada Actor known for the movies Brahma Vishnu Maheshwara(1988), Chinnari Muttha(1993), Madhura Bandhavya(1986)


Master Bhaskar: Filmography (3)

List By:
1993 Chinnari Muttha[Actor]
1988 Brahma Vishnu Maheshwara[Actor]
1986 Madhura Bandhavya[Actor(Debut)]