S P Rajashekhar

S P Rajashekhar is a Kannada Producer known for the movies Aranyadalli Abhimanyu(1991), Ramanna Shamanna(1988), Sowbhagya Lakshmi(1987)

Other NamesS P Rajashekar

S P Rajashekhar: Filmography (3)

List By:
1991 Aranyadalli Abhimanyu[Producer]
1988 Ramanna Shamanna[Producer]
1987 Sowbhagya Lakshmi[Producer]