Abhishek Vayuputhra

Abhishek Vayuputhra is a Kannada Director known for the movies Aatagara(2015), Parari(2013)


Abhishek Vayuputhra: Filmography (2)

List By:
2015 Aatagara[Assistant Director]
2013 Parari[Assistant Director]