Ravi Prasad Gandhi

Ravi Prasad Gandhi is a Kannada Movie Personality known for the movies Ganesha I Love You(1997), Hosa Baduku(1995), Ramanna Shamanna(1988)


Ravi Prasad Gandhi: Filmography (3)

List By:
1997 Ganesha I Love You[Stills]
1995 Hosa Baduku[Stills]
1988 Ramanna Shamanna[Stills]