Dr Janardhan Naidu

Dr Janardhan Naidu is a Kannada Actor, Director known for the movies Thooguve Krishnana(1994), Ananthana Avanthara(1989)


Dr Janardhan Naidu: Filmography (2)

List By:
1994 Thooguve Krishnana[Actor]
1989 Ananthana Avanthara[Director (Associate)]