R Govindaiah

R Govindaiah is a Kannada Director known for the movies Shivagange Mahatme(1964), Manege Banda Mahalakshmi(1959), Muttaide Bhagya(1956)


R Govindaiah: Filmography (4)

List By:
1964 Shivagange Mahatme[Director]
1959 Manege Banda Mahalakshmi[Director]
1956 Muttaide Bhagya[Co-Director]
1953 Sowbhagya Lakshmi[Assistant Director]