Bhargavi

Bhargavi is a Kannada Movie Personality known for the movies Vamsha Vruksha(1972)


Bhargavi: Filmography (1)

List By:
1972 Vamsha Vruksha[Makeup]