Sathya Sandesha

Sathya Sandesha

(ಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ)
1991-
Sathya Sandesha(Message of Truth). A 1991 Kannada movie by K M Khalandar starring: Madhuri, Nayana, Navanitha
..
Director: K M Khalandar
Keywords: 18+


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameSathya Sandesha
Original Language Nameಸತ್ಯ ಸಂದೇಶ
English TranslationMessage of Truth
Year1991
Release Date1991
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]
ProducerK M Khalandar
Production (Banner)K M Productions


Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log