Halli Krishna Delhi Radha

Halli Krishna Delhi Radha

(ಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿ ರಾಧ)
1992- Drama
Halli Krishna Delhi Radha(Village Krishna Delhi Radha). A 1992 Kannada Drama movie by P V Raju starring: Shashikumar, Malashree, Soundarya
..
Director: P V Raju


Movie Cast

[Top ⇑]

Movie Details

[Top ⇑]
Movie NameHalli Krishna Delhi Radha
Original Language Nameಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿ ರಾಧ
English TranslationVillage Krishna Delhi Radha
Year1992
Release Date1992
Languages Kannada


Movie Crew

[Top ⇑]

Similar/ Related Movies

[Top ⇑]

Toplist 24log